Imigracja do Europy z polskim paszportem

Imigracja do Europy z polskim paszportem

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, dlatego polski paszport daje korzyści w zakresie legalnego pobytu nie tylko w samym kraju, ale i w całej Europie. Wielu obywateli krajów WNP przenosi się do kraju ze względu na zmieniającą się sytuację gospodarczą i polityczną na świecie. Historia kraju jest ściśle związana z historią ZSRR, a język polski jest ogólnie zrozumiały dla większości zamieszkujących w pobliżu narodów słowiańskich.

Standardowa procedura uzyskania polskiego obywatelstwa trwa od 5 do 8 lat, ale eksperci imigracyjni Immigrant House zapewniają, że procedura może być skrócona do jednego roku dla mieszkańców byłego Związku Radzieckiego.

Jak uzyskać polskie obywatelstwo i przenieść się do Europy

Możliwe jest nabycie obywatelstwa polskiego poprzez naturalizację. Obejmuje to takie metody jak:

 • małżeństwo z obywatelem polskim;
 • uzyskanie statusu uchodźcy;
 • przywrócenie obywatelstwa;
 • potwierdzenie więzi rodzinnych;
 • posiadający status przedsiębiorcy lub inwestora.

Istnieją również sposoby, które znacznie przyspieszają proces uzyskania polskiego obywatelstwa w porównaniu ze standardową procedurą naturalizacji. Są to uzyskanie Karty Polaka lub Karty Stalego Pobytu, a następnie uzyskanie obywatelstwa polskiego i wyjazd do Europy.

Poland

Karta Polaka wydawana jest w celu potwierdzenia polskiego pochodzenia jej posiadacza, co uprawnia do bezwizowych wizyt, ale nie może zastąpić zezwolenia na pobyt i nie zastępuje obywatelstwa. Karta Polaka uprawnia do zniżek na przejazdy koleją, bezpłatnych wstępów do muzeów i zabytków, a także do pomocy finansowej ze strony państwa i władz. Karta wydawana jest na dziesięć lat i może być przedłużona nie później niż trzy miesiące przed upływem terminu ważności; w przypadku osób w wieku 65 lat lub starszych jest ważna na czas nieokreślony.

Karta Stalego Pobytu uprawnia do bezwizowego wjazdu na teren kraju i przyznaje posiadaczowi wszystkie prawa obywatela polskiego (edukacja, praca, dostęp do służby zdrowia). Pobytu stalego jest wydawany na czas nieokreślony. Z dokumentu mogą skorzystać pracownicy migrujący, rodziny, w których jeden z małżonków posiada zezwolenie na pobyt lub jest obywatelem polskim, przedsiębiorcy i studenci zagraniczni oraz naukowcy pracujący w kraju. Do uzyskania statutu pobytu nie jest konieczna rozmowa bezpośrednia w konsulacie, w przeciwieństwie do uzyskania karty Polaka.

Odmowa nadania obywatelstwa polskiego może nastąpić, jeśli nie skompletowałeś i nie złożyłeś dokumentów lub naruszyłeś prawa i bezpieczeństwo kraju.

Korzyści wynikające z posiadania polskiego paszportu

Polski paszport może zapewnić wiele korzyści:

 • Swobodny przepływ w ramach UE;
 • Automatyczne uzyskanie obywatelstwa UE;
 • Możliwość pracy i nauki w każdym kraju UE;
 • Możliwość uzyskania kredytów i innej pomocy od banków europejskich;
 • Zaproszenie krewnych i uproszczenie dla nich procedury nabywania obywatelstwa;
 • Preferencyjne zatrudnienie i pierwszeństwo w rekrutacji;
 • Możliwość udziału w wyborach (z wyjątkiem stanowiska prezydenta, które wymaga obywatelstwa z urodzenia);
 • Otrzymywanie świadczeń socjalnych i wsparcia z budżetu państwa;
 • Możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa.

Wniosek

Obywatelstwo polskie jest dość łatwe do uzyskania, jednak istnieje szereg niuansów i punktów, które należy wziąć pod uwagę. Większość osób ma trudności z wyborem tej czy innej metody imigracji lub ze sporządzeniem dokumentów. We wszystkich tych punktach pomoże zrozumieć prawnika migracji firmy Immigrant House, co ułatwi uzyskanie paszportu.

firma Immigrant House

10.01.2023 00:52